петро шляхтун політологія підручник

петро шляхтун політологія підручник

Шляхтун П.П. Політологія (історія та теорія): підручник Петро Панасович Шляхтун. –.: Центр учбової літератури, 2010. – 472.  За Х.

Лінцем, президентські системи супроводжуються розколами як всередині політичної культури, так і між президентами та парламентами, та не володіють достатніми ме-ханізмами їх подолання. П. Шляхтун доповнює перелік негативів прези-дентських республік проблемою подвійності виконавчої влади, що поля-гає у розподілі повноважень між урядом і президентом. Дуалізм супе-речить природі виконавчої влади. Обраний на прямих виборах президент «отримує все». 33. Шляхтун Політологія: Теорія та історія політичної науки: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ Петро Шляхтун,; Ред

М.

Куценко. -К.: Либідь, 2002. – 573. 34.

Декларація про державний суверенітет України: Прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 року // Відомості Верховної Ради Української РСР, 1990, № 3, ст.

429. 35. Конституція України: Прийнята на п’ятий сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Голос України, 1996, 13 липня. 36. Закон України ”Про всеукраїнській та місцеві референдуми” // Відмості ВРУ, 1991, № 33,. 904—922. 37. Кравченко. Підручники. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник. –.: Либідь, 2002. Політологія.

Підручник /За ред. О.В. Бабкіної,.П.Горбатенка. –.: Академія, 2003. Політологія: М.Вегеша. –.: Знання, 2008. Політологія: Академічний курс: Підручик І. Панов (керівн. авт. кол.), Л. Герасіна,.С.Журавський та ін. —.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. Політологія.  Політологія: історія та методологія За ред. Ф.Кирилюка. –., 2000. Холод.В. Політологія: Підручник. – Суми, 2006.

Юрій Ф. — К: Дакор, КНТ, 2006. Дробінка І.Г., Кришталь Т.М., Підгорецький Ю.В. Політологія: Навч. посіб. Електронна бібліотека, що містить популярні українські підручники, рекомендовані для вивчення в ВУЗах.  13.Політологія [Текст] : підручник для вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації за ред.

Ф. Кирилюка.

-. : Здоров’я, 2004. — 775. 14.Політологія [Текст] : підручник для вузів за ред.

Ю Шемчушенка,. Бабкіна, І Дзюбка. : Знання, 1997.

— 367.

15.Політологія [Текст] : підручник для студентів вузів за ред. О Бабкіної,. Горбатенка. : Академія, 2003. — 406. 16.Політологія [Текст] : підручник за наук. ред Г. Кремень. — Харків : Вид-во Харківського ун-ту, 2001.

— 354. 17.Політологія [Текст] : підручник за ред. Вегаша. : Знання Політологія: історія та теорія : підручник для вузів Петро Панасович Шляхтун, Київський національний університет ім. Т.Шевченка. – Київ : ЦУЛ, 2010. – 471.

— Бібліографія у підрядкових примітках. – На укр. яз. — ISBN 978-6-11-010097-7. ББК Ф01я73. ХНУ-Книгозабезпеченість = Політологія ХНУ = политология : учебные издания : для вузов : МОН. 3059574 Библиотека ХНУ читальный зал 6 Основной фонд Ф01я7 Ш70 3070149 Библиотека ХНУ абонемент научной литературы Основной фонд.

© Все права защищены ЗАО «Компания Либэр», 2009 — 2021 v.20. 4. Шляхтун – 576.

5. Бебик. Базові засади політології: теорія, методологія, практика: Підручник. –.: МАУП, 2001.

– 386. Підручник // За заг. Ред. Г., Горлача І. – Харків, Єдінорог, 2001. – 640. 11958. Гондюл. Вступ до спеціальності «Міжнародна інформація» : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] /  ББК 67.9(4Укр)400.7. Т77. 12060. Шляхтун Конституційне право України : підруч. політол. спец. закл.] Шляхтун. — [2-ге вид.].

—. : Освіта України, 2010.  1208Болотіна Н. Б.

Трудове право України : підручник Н. Болотіна. — 5-те вид., переробл. і доповн. : Знання, 2008.

9. -.: Либідь, 2012.

— 573. < Пред. СОДЕРЖАНИЕ. © Vuzlit — архив студенческих работ (info{aт}vuzlit.ru) © 2017 — 2021. Політологія: Підручник За заг.

ред. І.С. Дзюбка,.Лемківського. -., 1998. Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку. Політологія: Посібник для студентів вузів /За О.В.Бабкіної,.П.Гор-батенка. Політичні структури та процеси в сучасній Україні /За Ф.М.Рудича.  -., 2002. Шаповал.Конституційне право зарубіжних країн.

-., 1997. Шульженко Ф.П., Андрусяк Т.Історія політичних і правових вчень. -К., 199Шморгун О. Політична еліта: влада і організація //Політологічні читання. ПРОГРАМА фахового вступного випробування спеціальність – 052 Політологія (Державне управління. Політична та депутатська діяльність) освітній ступінь – бакалавр (з нормативним терміном навчання).  Шляхтун Політологія: історія та теорія : підручник Шляхтун. –. : Вид.-поліграф. центр «Київський університет», 2010. – 451. Кардми Петро. – Мельбурн – Київ: Фортуна, 2003. – 555с.  18. Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів За Бабкіної,.: Вид. центр «Академія», 2001. – 528.  –., 19922. Політологія (теорія та історія політичної науки): підручник. – 576. Поняття влади дає ключ до розуміння сутності та призначення політичних інститутів і процесів, самої політики.

Визначення цього поняття, з’ясування сутності й характеру політичної влади дає змогу виокремити політичні відносини з усієї сукупності суспільних відносин, має важливе значення для розуміння природи політики й держави. Про важливість поняття влади в науці свідчить існування особливої галузі науки — кратології (від грецьк. кратос — влада і логос — слово, поняття, вчення) як сукупності знань про владу. 1Рудич Ф.–.: Либідь, 200– 480.  – 555с.  –., 19922. Книга 171 7332. Шляхтун, Петро Панасович. Політологія: історія та теорія : підруч. для студ. ВНЗ Шляхтун; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Центр учбової літ. (ЦУЛ), 2010. Режим доступу: opac.lib.onu/bookSupply/2012/43Politologiya_Shlyahtun2010.pdf, обмежений (Дата звернення 16.03.2016). – Електронна копія видання доступна тільки в ч/з. – Бібліогр.

в підряд. приміт. ISBN 978-611-01-0097-7. ББК Ф0я73. Гриф = Затверджено МО Предметні рубрики = СУСПІЛЬНІ НАУКИ : Право.

– Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра. Могили, 2003. – 140с.  32 Політологія [Текст] : Підручник для вузів За О.І.Семківа. – 2-е П50 вид., зі змінами. – Львів : Світ, 1994.  Шляхтун, Політологія: історія та теорія [Текст] : підручник. Шляхтун. : ЦУЛ, 2010. – 472с. 6. Політологія: Підручник /За наук. Колодій. 2 е вид., пере. роб. та доп.  Цікава з цього приводу по зиція Петра Лодія, який вважав, що громадська свобода – це незалежність від законодавчої влади у здійсненні таких дій, які сприяють досягненню особистої мети й блага, якщо здійснен ня їх не проти мети держави.

Просвітницькі тлумачення рівності містилися у визначенні рівності людей перед законом.  Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник, 2002. Шляхтун, Політологія: історія та теорія : підручник : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010.-451. Підручник містить систематизований виклад основних теоретичних положень політичної науки з урахуванням новітніх вітчизняних і зарубіжних досягнень. Визначаються предмет і методи політичної науки, з’ясовуються її зв’язки з іншими галузями наукових знань про політику. Розкриваються зміст основних історичних етапів становлення й розвитку зарубіжної та української політичної думки, сутність і соціальні засади політики, особливості Політологія (теорія та історія політичної науки) [Текст] : підручник вищих закладів П.- 3-тє вид., стер.

: Либідь, 200- 57- ISBN 966-06-0389-4 : 28.00 грн., 25.00 грн., 30.00 грн., 30.00 грн. грн.

ББК Ф0я73 + 66.0 РУБ 32(075.3) Рубрики: Політологія—Історія політичної думки—ТЕОРІЯ Кл.слова (ненормированные): Політична думка — Влада — Лідерство Дескрипторы: ПОЛІТОЛОГІЯ. Держатели документа: Библиотека Винницкого государственного педагогического университета Экземпляры всего: 7 ЗБЕРІГАННЯ (1), НАВЧ. ВІДДІЛ (6) Свободных экз. 7. Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів За Бабкіної,.–.: Видавничий центр «Академія», 200– 528. 8. – 3-тє вид., стер. –.: Либідь, 200МЕТА ЛЕКЦІЇ: показати особливості політології як науки і навчальної дисципліни, необхідність її виокремлення як специфічної галузі знання та досліджень, розкрити її об’єкт, предмет і функції та місце політології в системі суспільствознавства. Цюрупа, Михайло Володимирович. Основи сучасної політології [Текст] : підручник М Цюрупа, Ясинська ; Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана П.Конашевича-Сагайдачного. : Кондор, 200- 352.

Політологія (теорія та історія політичної науки) [Текст] : підручник П.: Либідь, 2002. — 57Кафедра політології та соціології. Кафедра міжнародних відносин. Кафедра іноземних мов.  Підручник для студентів вищих навчальних закладів. –.: Тандем, 1992. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. За редГ.Городяненка.–.: ВЦ “Академія”, 2002. 3. Соціологія: підручник. За профАндрущенка, проф. М.І. Горлача. – Харків — Київ, 1998.  Викладацький склад: Брицький Петро Павлович – професор, доктор історичних наук; Зибачинський Ігор Володимирович – асистент. 2Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, дискусії, робота в малих групах, аналіз практичних ситуацій. центр «Академія», 2001. — 52—.: Либідь, 2002. — 57Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота. Методи і критерії оцінювання: Поточний контроль: (40%): усне опитування, виступи на семінарах, контрольна робота. Зміст навчального модуля: Теоретико-методологічні засади політології; історія зарубіжних політичних вчень; історія української політичної думки, політична влада як феномен влади; держава як головний інститут політичної влади; політичні режими; політичні партії та партійні системи; політична культура; екстремізм – як суспільно-політична діяльність; Україна і світовий політичний процес.  Шляхтун Політологія: (теорія та історія політичної науки) : підручник – Київ, 2002.

– 5710. Навчально-методичний комплекс: Підручник.

– Київ: Центр навчальної літератури, 200– 7011. Рудич Ф.– 2-е вид., стереотип. –.: Либідь, 2006.  11. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник.-., 2002. 12. Якубовський О.П., Бутирська Т.О. Державна влада і громадянське суспільство: система взаємодій: Монографія. By: Material type: TextPublisher: Київ : Либідь, 2002. Description: 5721 см.ISBN: 966-06-0226-Х.  JA71.S35 2004 Політологія : навчальний посібник для дистанційного навчання. JA71.S55 2002 JA71.S55165 2016 t.1 Rozważania o metodzie. JA71.S56 2009 Політика, що не проминає. -.: Либідь, 2002. 1Циганков.Сучасні політичні режими: структура, типологія, динаміка. — М.: Інтерпракс, 199- 29Оригинал текста доступен для загрузки на странице содержания.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

гдз укр мова 10-11 класс олійник

збірник задач з фізики 10 клас божинова відповіді

біологія зошит для контролю рівня навчальних досягнень учнів 9 клас станислав середенко