перше начало термодинаміки реферат

перше начало термодинаміки реферат

Термодинаміка спирається на фундаментальні закони (начала), які є узагальненням спостережень над процесами, що протікають в природі незалежно від конкретних властивостей тел. Цим пояснюється універсальність закономірностей і співвідношень між фізичними величинами, одержуваних при термодинамічних дослідженнях. Перший закон термодинаміки характеризує і описує процеси перетворення енергії з кількісної сторони і дає все необхідне для складання енергетичного балансу будь-якої установки або процесу.  Зміст хімічної термодинаміки полягає в застосуванні термодинамічної методу до вивчення хімічних процесів. Вона вивчає перетворення тепла, пов’язані з хімічними реакціями і агрегатними перетвореннями. Термодинаміка. Перший закон термодинаміки. 1. Лекція № 11?Температура полум’я?Температура сірника Фізика?Температура магми Лектор: доцент Білоус Оксана Іванівна 1.  Повна і питома теплоємності. Застосування першого закону термодинаміка до ізопроцесів. Формула Маєра. Адіабатичний процес. 5. начало термодинаміки для нестац. процесів. Імовірнісний зміст ентропії. Для нерівноважної системи: Перейдемо зі стану 1 в стан 2 нестатично, а потім квазістатично. В першому випадку повернутись в стан 1, не змінюючи окіл, неможливо, а у другому – можливо. У другому випадку системі надали тепло, і вона виконала роботу.

Робота призвеладо виділення тепла. Перше начало термодинаміки.

Внутрішня енергія системи. Кількість теплоти.  Таким чином із врахуванням знаків роботи, кількості теплоти і зміни внутрішньої енергії (рис.6.20), можна сформулювати закон збереження енергії (перше начало термодинаміки): (6.38). Тепло ∆Q, передане системі, іде на зміну ∆U її внутрішньої енергії і на виконання системою роботи ∆A.

Читайте також: ВВЕДЕНО ВПЕРШЕМІСТ. Другий закон термодинаміки. Цикли Карно. Економічний розвиток України в перше десятиріччя незалежності. Загальна характеристика другого начала термодинаміки. Застосування 1-го закону термодинаміки. Теплові ефекти ізобарних та ізохорних Кількіс Первый закон термодинамики (первое начало термодинамики). Пусть DQ — полное количество тепла, поглощенное системой при произвольном. термодинамическом процессе, а DW — полная работа, проделанная при этом системой. Первый закон термодинамики гласит, что величина DU, определяемая равенством. Du = dq — dw, (4).  Второй закон термодинамики (второе начало термодинамики) Постулаты Кельвина и Клаузиуса. Формулировка Кельвина. Не существует такого термодинамического процесса, единственным результатом которого было бы превращение некоторого количества тепла, полученного из термостата, целиком в работу. Тема уроку «Адіабатний процес» за підручником.Г. Бар’яхтар, Ф.Я. Божинова. Зміст презентації: Актуалізація опорних знань. 2. Пояснення нового матеріалу.

3.

Закріплення нового матеріалу. 4. Розв’язування задач з теми. Презентація на урок Фізика скачати.  Перший закон (начало) термодинаміки або: кількість теплоти, що підводиться до системи, йде на зміну внутрішньої енергії та виконання системою роботи: Слайд № 10. Всі величини, які входять до формули, можуть бути як «+» та і «-». Якщо Q > 0, то система набуває енергію. Якщо Q < 0, то система віддає енергію. Перший закон (закон Гесса) : тепловий ефект хім. реакції не залежить від шляху реакції, а визначається лише різницею ентальпій вихідних речовин і продуктів реакції (при р=const), або різницею внутрішніх енергій (при V=const). У біологічних системах процеси відбуваються при постійному тиску, отже, тепловий ефект біохімічних реакцій дорівнює зміні ентальпії в ході реакції.  Лавуазьє і Лаплас довели справедливість першого закону термодинаміки для біооб єктів. Вони вимірювали кількість теплоти (за швидкістю танення льоду) і вуглекислого газу, що виділяються морського свинкою у процесі життєдіяльності, і порівнювали ці величини з тепловим ефектом реакції спалювання спожитих продуктів до CO3Перше начало термодинаміки та його застосування до ізопроцесів: Пе?рший зако?н термодина?міки — одне з основних положень термодинаміки, є, по суті, законом збереження енергії у застосуванні дотермодинамічних Ізотермічний процес протікає при незмінній температурі (). Цей закон отримали незалежно один — Статистична фізика і термодинаміка Философия. На сайте allRefs.net есть практически любой реферат, курсовая работа, конспект, лекция, диплом, домашняя работы и пр. учебный материал.  1.Розглянемо термодинамічну систему, для якої механічна енергія не змінюється, а змінюється лише її внутрішня енергія. В термодинаміці беруться до уваги дві форми передавання енергії від одного тіла до іншого, а, отже, і зміни внутрішньої енергії системи. Перша з них зводиться до того, що енергія впорядкованого руху одного тіла переходить в енергію впорядкованого руху іншого тіла або його частин.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

гдз укр мова 10-11 класс олійник

збірник задач з фізики 10 клас божинова відповіді

біологія зошит для контролю рівня навчальних досягнень учнів 9 клас станислав середенко