історія україни 9 клас які чинникки змусили царський уряд піти на реформування суспільства з гори

історія україни 9 клас які чинникки змусили царський уряд піти на реформування суспільства з гори

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Київ «Грамота».  Основний навчальний матеріал поданий згідно з чинною програмою «Історія України» Міністерства освіти і науки України. Він супроводжується рубриками «Історичний факт», «Історичне джерело», «На думку вчених», у яких наведені додаткові дані з відповідних тем. Глибше осягнути багатовікову історію нашої держави допоможуть уривки з історичних документів, численні ілюстрації, мапи. Запитання та завдання зорієнтовані на вікові особливості дев’ятикласників, а отже, сприятимуть ґрунтовному засвоєнню навчального матеріалу. 9.

клас. О Гісем, О. О. Мартинюк.

l НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ НА УРОЦІ ТА ВДОМА w Робочий зошит w Зошит для контролю навчальних досягнень учнів w Розробки уроків.  l ІНТЕРНЕТ-ПІДТРИМКА w Додатковий матеріал до параграфів w Завдання для узагальнюючого контролю, що виконуються в режимі онлайн. l Методична онлайн-підтримка у формі авторських вебінарів на interactive.ranok.com.ua. Учасник конкурсного відбору проектів підручників для 9 класу ЗНЗ. ǸȜȔțȜȚȡȐȥȖȠȓșȬȭȘȖȗȝȞȎȤȬȱȕȎțȎȦȖȚȖȝȜȟȳȏțȖȘȎȚȖ ȐȖȒȎȐțȖȤȠȐȜ©ǾȎțȜȘªțȎȒȎȱȎȐȠȜȞȟȪȘȖȗ. Історія України, 9, Струкевич — § 23. § 23. модернізація повсякденного життя в україні. Як ви реагуєте на чиїсь спроби залучити вас до справи, змісту якої вам не пояснюють, проте обіцяють неймовірні вигоди? 1. Суперечності модернізації повсякденного життя. Російська імперія, зазнавши поразки в Кримській війні, мусила обирати модернізацію, здійснювану навздогін.  Зазнавши потрясінь революційних і народних виступів, воєнних поразок австрійський та російський уряди змушені були піти на модернізаційні перетворення підвладних суспільств. Це була модернізація, що робилася навздогін У ході її здійснення власті намагалися перекласти на народ (насамперед селянство) всі труднощі оновлення. Національний рух у Західній Україні розвивався не лише під дією внутрішніх чинників. Наприкінці 80-х років він опинився в центрі протистояння таких потужних учасників міжнародних відносин, як Пруссія, Австро-Угорщина та Росія.  Під тиском Київської громади на галицьких народовців і віденського уряду на польських політиків, галичани пішли на компроміс, який полягав у тому, що  Струкевич, Історія України, 9 клас Вислано читачами з інтернет-сайтів. Матеріали з історії України, планування з історії України, завдання та відповіді по класам, плани конспектів уроків з історії України для 9 класу. Зміст уроку конспект уроку і опорний каркас презентація уроку інтерактивні технології акселеративні методи навчання. Історія України 9 Шановні дев’ятикласники! У зв’язку з призупиненням навчання вивчення історії проходитиме дистанційно.  Г. відкриття в університетах кафедр історії України. 5. Який чинник негативно впливав на формування української нації?. модернізація промисловості і сільського господарства. Б. формування ринкових відносин. Царський уряд, помiщики-крiпосники i чиновницька, бюрократична вepxiвкa з ycix сил прагнули не допустити нiяких радикальних змін, стояли за цiлковите збереження старого державного i суспiльно-полiтичного ладу, що прирiкало кpaїну на безнадiйний застiй i прогресуючу вiдсталiсть.  2 Революційний рух в Україні у 1905-1907 рр.Перша росiйська революцiя, що розпочалася подiями «Кривавої недiлi» 9 сiчня 1905 р., супроводжувалася активними дiями робiтників, селян, усіх демократичних верств суспiльства.  Могутнiй натиск робiтникiв примусив капiталiстiв у багатьох випадках пiти на деякi поступки.

Весною i влiтку 1905 р. вiдбувалося швидке наростання масової боротьби пролетарiату. 1 початок революції. революційні події в наддніпрянській україні в січні—серпні 1905 р. Розповідь учителя Початок ХХ ст. ознаменувався ускладненням внутрішньополітич-ного становища в Російській імперії.  Розвиток революції змусив владу піти на поступки. 18 лютого 1905 р. імператор Микола ІІ підписав маніфест, у якому оголосив про створення спеціальної комісії для з’ясування причин заворушень та оприлюднив свій намір скликати законодорадчу Державну думу.  Російський уряд змушений був піти на поступки. У 1906 р. з’явився циркуляр міністра освіти, який дозволяв учителям на уро-ках уживати «малоросійську мову для пояснення того, чого учні не розуміють». Кримська війна (1853-1856), поразка в ній Російської імперії, могутнє піднесення селянського руху (насамперед в Україні) змусили царський уряд замислитись над селянським питанням.

На західноукраїнських землях внаслідок революції 1848-1849 pp. кріпацтво було скасовано імперським законом.  У середині XIX ст. на Україні відбувався стрімкий розпад кріпосницьких відносин, формувалися нові ринкові відносини, поглиблювалася спеціалізація сільськогосподарських районів.  Це змусило передову частину російських правлячих кіл замислитися над розробкою та впровадженням реформаційного курсу, спрямованого на модернізацію економіки держави. 5 Історія України. Світова література.  Серйозно сумніваючись у відданості польської шляхти цього регіону, уряд намагався привернути на свій бік українських селян і роздавав їм наділи, на 18 % більші, ніж вони мали до 1861 року. Але, виграючи на величині наділів, колишні кріпаки втрачали на дуже завищених цінах, які вони мусили платити за землю.  2. Узагальніть проведення реформи про скасування кріпосного права в Україні. Чи згодні ви з оцінкою реформи як великої? Передумови скасування кріпосного права в Росії і Україні визрівали впродовж тривалого часу. Кріпосницькі відносини в Росії існували значно довше, ніж в інших країнах Європи. Вони несли в собі надзвичайно жорстокі і потворні риси рабського примусу і насилля. Питання про відміну кріпосного права в Росії піднімалося російськими просвітителями М. Новиковим і Радищевим іще у XVIII ст. Декабристи, а також члени Кирило-Мефодіївського товариства в своїх програмних документах підкреслювали необхідність відміни кріпосного права. Але лише в середині XIX ст. постала проблема щодо впорядкування відносин В І. Мазепа приєднав Правобережну Україну до Гетьманщини. 1На які адміністративно-територіальні округи поділялися Вольності Війська Запорізького в період Нової Січі? Г паланки.  20. Установіть хронологічну послідовність подій 1 Б остаточна ліквідація гетьманства 2 Г Коліївщина 3 В остаточна ліквідація царським урядом Запорізької Січі 4 А царський указ про закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України. 2Якими цифрами позначено українські губернії, що входили до складу Новоросійського і Бессарабського генерал-губернаторства в середині 19 ст.? 2, 4, 5 Першою профспілковою організацією в Україні став комітет Південно-Західного відділення Всеросійської залізничної спілки в Києві. Загалом під час революції в Україні виникло близько 80 профспілок, які об’єднували десятки тисяч робітників. Не чекаючи наказів адміністрації, ради та профспілки  Царський уряд посилав на села каральні загони й легко придушував непов’язані між собою селянські повстання. Повстання в армії та на флоті.  Щоб припинити дальший розвиток революційного руху, царат змушений був піти на деякі поступки демократичного характеру. Так, 17 жовтня 1905 року уряд проголосив маніфест, у якому обіцяв «дарувати населенню свободу особи, слова, сумління, зібрань та спілок». Історія України. 9 ДПА 20111 Історія України.  Модернізація промисловості України в другій половині XIX ст.

суттєво змінила місце та роль українського регіону в імперській економіці. Зокрема, частка України в промисловому виробництві європейської частини Російської імперії від 1854 р. до 1900 р. зросла більш як у два рази — з 9,4 до 21%. На порозі XX ст. вона навіть перевищила частку населення українських земель імперії, яка становила майже 18%.  Вкажіть чинники, які гальмували розвиток сільського господарства у Наддніпрянській Україні у другій половині ХІХ ст.: збереження значної частини земель у поміщицькому землеволодінні.

виснаження ґрунтів Центральної України. Історія України (друга половина XVIII — початок XX століття), 9 Історія України (1914-1939 рр.), 10 Історія України (1939 — 2005 рр.), 11 клас.  Проте, в Україні були і більш радикально налаштовані політичні сили, які вимагали самостійності. Вони так само брали участь у маніфестаціях під гаслами “Хай живе самостійна Україна”, “Самостійна Україна з гетьманом на чолі”. Національна ідея гуртувала різні соціальні верстви українського народу. В умовах наростаючої демократизації для українського суспільства з’явився шанс відновити свою державність. З України було виведено царські війська, скасовано владу царських урядників. Кирило Розумовський почав сам призначати полковників і роздавати їм землі. Своєю столицею він обрав місто Батурин, а його резиденція знаходилась у Глухові.  Кирило Розумовський, вихований в царському оточенні, прагнув влаштувати життя в Україні подібне до столичного, тому й намагався перетворити місто Глухів на значний культурний центр. Тут був побудований палац з англійським парком, французький пансіон для дітей старшини. У місті відбувались концерти італійської опери. 9-й Facebook. Як модернізаційні процеси кінця ХІХ — початку ХХ ст. вплинули на суспільне життя українців та їхнє повсякденне життя?  — По завершенні уроку складіть власні слогани, «прорекламувавши» риси модерного суспільства, що знайшли відображення в культурних процесах початку ХХ століття в Україні. ІV. Вивчення нового матеріалу. Про напруження, що починало відчуватися на Україні, свідчить так звана Київська козаччина 1855 р. Коли того року царський уряд оголосив про утворення ополчення з добровольців, українські селяни, сприйнявши це за відновлення козаччини, яка в їхній свідомості асоціювалася з свободою від кріпацьких повинностей, тисячами кинулися формувати «козацькі» загони, відмовляючись служити своїм панам.  Як кожний переломний момент в історії, причини реформ стали об’єктом гострих наукових суперечок.  Для заспокоєння стурбованих кріпосників царський уряд оголосив, що в першу чергу забезпечуватимуться інтереси дворянства — головної опори режиму.

Історія України 9 клас [60]. Історія України 10 клас [36]. Історія України 11 клас [48].  2. Як розгортався український національний рух у Західній Україні в цей період? 3. Як утворилися українські політичні партії в Галичині?  Австрійська влада не бажала загострення конфлікту з українцями в Галичині, особливо в умовах наближення війни, і змусила поляків піти на поступки. 14 лютого 1914 р. Галицький сейм прийняв законопроект про реформу крайового статуту. За нею галицькі українці збільшили своє представництво до 62 місць, тобто до 27%.  Партія проповідувала ідеї марксизму, вимагала докорінних змін у суспільстві. Однак більшість гасел соціал-демократів були незрозумілі селянам, а робітників у краї було дуже мало. Свідченням автономістських настроїв у Наддніпрянській Україні на початку ХІХ ст. став трактат «Історія Русів». Головною ідеєю цієї пам’ятки української політичної думки було відновлення автономних прав України на момент її входження до складу Російської держави у 1654 р. Не ставлячи під сумнів приналежність України до Росії, автор трактату закликав до виправлення несправедливостей, які заподіяли українцям росіяни.  Однак професор гарвардського університету Омелян Пріцак ставив під сумнів доречність такого переходу, і заперечення попереднього доробку українських літераторів, написаних церковнослов’янською мовою, якою послуговувалися раніше. 10 Академічний рівень. Тема: Українська держава Петра Скоропадського.  В Україні на фоні російських революційних подій зароджується власний уряд, що намагається знайти свій шлях побудови держави – Центральна Рада. Завдання. Співвіднесіть загальноєвропейські події та події в Україні.  Павло Петрович Скоропадський – кавалергард і генерал, багатий поміщик і аристократ, царський ад’ютант і український гетьман. Учасник російсько-японської, Першої світової та громадянської війн.

Лев Троцький називав його українським Бонапартом, генерал Денікін – другим Мазепою. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s millions of monthly readers. Title: 9 klas istorija ukrajini vlasov 2017, Author: ПОРТФЕЛЬ :: Підручники, Name: 9 klas istorija ukrajini vlasov 2017, Length: 304 pages, Page: 1, Published: 2017-08-04 Посібник Видання 2-ге, доповнене. ББК 63.3 2 Б 77.  Україна в другій 9.Модернізаційні процеси половині XIX ст. в Російській імперії та Україна. 9.2. Суспільні течії та рухи другої половини XIX ст. 9.3.  Первісне суспільство і перші державні утворення на території України. 1.Початок формування людської цивілізації на території України. Першим періодом історії людства був кам’яний вік.  Зміни в природі змусили первісну людину пристосову­ ватися до нових умов існування. Помітне зменшення фло­. ри, зумовлене сухим різкоконтинентальним кліматом, 9 клас всесвітня історія. Спроби модернізації Османської імперії Дата  ХІД — Султан під таким тиском пішов на поступки і в ніч 23/24 липня 1908 видав указ про відновлення конституції і відкриття парламенту. — Товариство «Єднання і прогрес», здобувши переважну більшість місць у парламенті, перетворилося на провідну політ.

партію в д-ві.  — У відповідь на це в січні 1912 група офіцерів на чолі з Енвер-беєм силою зброї змусила уряд піти у відставку. Новий уряд молодотурків встановив у країні диктаторський режим.  • Звільнення України з-під російської окупації було одним із кроків до створення «Серединної Європи» — союзу держав, у якому Німеччина була б економічним і політичним лідером. У 8 класі в курсі історії України ви вивчали події, що відбувалися на українських землях у XVI—XVIII ст. Цей період української історії традиційно називають козацькою добою. Таке трактування періоду значно звужує його розуміння, обмежуючи добу лише подіями, пов’язаними з козацтвом. Видатний український історик І. Лисяк-Рудницький запропонував вивчення цієї доби узгодити з європейською історією. Згідно із загальноєвропейською періодизацією історії період XVI—XVIII ст. зазвичай називають раннім Новим часом, або ранньомодерною добою. 7 Історія України (близько 1 млн років тому — кінець XV ст.) Тема Стародавня історія України. Тема 2. Київська Русь.

Тема Галицько-Волинська держава.

Тема 4.

Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина ХІV — перша половина ХVІ ст.) 8 Історія України (XVI—XVIII ст.) Тема Українські землі в ХVІ — першій половині ХVІІ ст.  Земерова Т. Ю.

З-51 Історія України у визначеннях, таблицях і схемах. 7—9 кл.

Т. Земерова, І. М.

Скирда.  Тема СТАРОДАВНЯ Джерела з вивчення історії України. Усні (міфи, легенди, казки, народні пісні тощо). Антропологічні (залишки люд­ ських поховань). Тема 1 «Україна на початку ХХ ст.». Клас: 10-А, 10-Б Донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14 (для учнів 10-Б кл. додається інформаційна картка російською мовою). Упорядник: Рибалка Л.Д., учитель історії ДЗОШ № 14. Тема уроку № 7: Західноукраїнські землі на початку ХХ ст. Очікувані результати: Шановні учні! На цьому уроці ми маємо розглянути питання: · Україна у складі Австро-Угорської імперії.

Місце української економіки в економіці імперії.

Посилення міграції українського селянства. · Процес політизації українського суспільства і національного руху. · Діяльність національних і с Всі ці чинники посилювали напруженість у суспільстві, вели до загострення соціальних протиріч. Соціально-економічний розвиток України на початку XXст. слід розглядати в контексті світової історії, зважаючи на те, що в світовій економіці на межі століть відбувалися бурхливі якісні зміни.  Саме в Україні існували основні монополістичні об’єднання, що визначали характер промислового капіталізму в Росії в цілому, глибину його суперечностей.  Партія визнавала австрійський уряд, чинний лад, критикувала соціалізм. У 1911р. на основі Католицького русько-народного союзу утворилася Християнсько-суспільна партія (ХСП), яку очолив Барвінський. Мета: показати, що культура розглядалася керівництвом держави як підґрунтя ідеології; підкреслити, що одночасно зі створенням умов для розвитку освіти і науки були знищені сотні представників культури, звинувачених в «українському буржуазному націоналізмі»; розвивати в учнів уміння аналізувати, зіставляти, робити висновки; виховувати в них кращі моральні якості Розпочалась історія України радянської, що визначила долю народу на тривалі 70 років.  Курс історії для 10–11 класів складається з двох окремих предметів — «Історія України» й «Всесвітня історія». У 10 класі ви вивчатимете такі розділи  Україна в роки Другої світової війни Метою шкільної історичної освіти відповідно до сучасної навчальної програми з історії для старшої школи є сприяти формуванню в тих, хто здобуває освіту, націо-нально-культурної ідентичності, патріотичного світогляду, активної соціальної та гро-мадянської позиції, почуття власної гідності в результаті осмислення соціального та морального досвіду минулих поколінь, розуміння історії і культури України в контексті історичного процесу. ПеревІрте себе.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

гдз укр мова 10-11 класс олійник

збірник задач з фізики 10 клас божинова відповіді

земля під забудову в оржеві рівненський район