передумови повстання національно визвольної боротьби на західно українських землях 1918 р

передумови повстання національно визвольної боротьби на західно українських землях 1918 р

Національно-визвольний pyX на західноукраїнських землях. Схожі матеріали. Холмщина (Забужжя).

Початок Другої світової війни.  Вірну думку про возз’єднання земель усієї України «москвофіли» зводили нанівець своїми заграваннями з кривавим російським царизмом. Вони насаджували царефільські настрої, вихваляли самодержавство як найбільш придатну державну форму для слов’ян.

У своїх творах ідеологи «москвофілів» Дідицький, Петрушевич, Могильницький пропагували реакційні ідеї російських слов’янофілів — О. Хом’якова. Аксакова.  Але він не полишав боротьби. Своєрідним виявом національно-визвольного руху була організація «Просвіти» — культурно-освітньої установи. Розділ V. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях. Утворення ЗУНР.

Таємна стаття Брестської угоди.  Першим відступом од імперської політики щодо при-гноблених націй стала досягнута 8 лютого 1918 р. до-мовленість у Бресті між Австро-Угорщиною й УНР про поділ Галичини на українську та польську частини і злучення першої з Буковиною в один український ко-ронний край. Австрійський уряд мав запропонувати ім-перському парламентові не пізніше 20 липня 1918 р. проект такої реорганізації й зобов’язувався «зробити все, що тільки в його змозі, щоб цей проект дістав силу закону». Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848 –1849 рр. в Австрійській імперії, конспекти уроків Історія України 9 клас.  різних джерел інформації: визначати та характеризувати передумови, причини, форми, характер і наслідки протесту різних верств українського населення, сутність програмових вимог національно-визвольного руху; порівнювати мету, завдання і форми національного руху наприкінці 40-х рр. XIX ст. в українських землях під владою Росії та Австрії з вимогами європейських народів під час революцій; давати власну оцінку подіям 1848–1849 рр. на західноукраїнських землях. ХІД УРОКУ 16. Тема. Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918-1921 рр.) Брестський мир між УНР та державами четверного союзу. Військова конвенція УНР з німеччиною та австро-угорщиною.  Поразка Австро-Угорщини в Першій світовій війні сприяла посиленню національно-визвольного руху у Західній Україні, яка прагнула до незалежності й власної державності. 18 жовтня 1918 р. у Львові українські політичні діячі Східної Галичини й Буковини створили Українську Національну Раду, яка заявила про прагнення об’єднати всі західноукраїнські землі в єдину державу.

Національно-визвольна боротьба і українське державотворення 1917–1922 рр. (До питання періодизації політичної історії України початку ХХ ст.) Завантажити файл. Опубліковано: Гай–Нижник П. П.

Національно-визвольна боротьба і українське державотворення 1917–1922 рр.  Питання періодизації національно-визвольної боротьби українського народу початку ХХ ст., прагненням і метою якої було здобуття та утвердження власної державності, у вітчизняній історіографії має кілька основних схем, моделей та періодизацій. Проте й досі у вченому середовищі тривають суперечки щодо визначень не лише хронологічних рамок цього історичного шляху, а й трактувань і характеристики окремих його діб, періодів та етапів. Піднесення українського національно-визвольного руху на західноукраїнських землях напередодні Першої світової війни. Конспект уроку. Урок № 12. Тема.  землях напередодні Першої світової війни. Мета: визначити, яку роль відігравали в українському русі організації «Сокіл» та «Січ»; схарак-теризувати участь галицьких москвофілів у суспільно-політичному житті краю; розповісти, як роз-гортався український рух на Буковині та в Закарпатті; пояснити зміст основних термінів і понять  5. Схарактеризуйте боротьбу за український університет у Галичині. 6. Проаналізуйте місце та роль РУРП й УСДП в суспільно-політич-ному житті Галичини на початку ХХ ст. 7. Схарактеризуйте програмні засади й діяльність УНДВступ. Розділ 1. Революційно-визвольний рух 1.1. У переддень повстання. 1.2. Боротьба за головне місто Східної Галичини. 1.3. Початок польсько-української війни.  В жовтні 1918 року в умовах воєнної поразки австро-німецького блоку та національно-визвольної боротьби народів Австро-Угорська імперія розпалася на декілька незалежних держав. Рішучі заходи зі створення власної держави почали робити й українці Викладене вище зумовлює актуальність теми дослідження курсової роботи. Об’єктом дослідження курсової роботи є суспільно-політичне життя України в період Української революції 1917-1921 років. Найди ответ на свой вопрос: 1.

Укажіть назву течії в національно-визвольному русі на західноукраїнських землях, представники якої виступали за повне злиття укра…  3. Вкажіть характерні ознаки суспільно-політичного життя західноукраїнських земель на початку ХХ століття (три правильні відповіді): А) домінування москвофільської течії; Б) боротьба за створення українського університету; В) вимоги австрійського уряду щодо приєднання Західної України до Російської імперії; Г) вимога проголошення української автономії Східної Галичини; Д) ополячення уніатського духовенства; Е) активна участь у боротьбі за загальне виборче право. 1. дивитися відповідь. Причини поразки національно-визвольних змагань (національно-демократичної революції в Україні): Український державотворчий процес (1918-1920 рр.) Брестський мир між УНР і держаними Четверного союзу, Військова конвенція УНР з Німеччиною та Австро-Угорщиною.  Внаслідок повстання французьких моряків війська Антанти у квітні 1919 р. евакуювалися з території України. Директорію УНР очолив. Петлюра.  Територіальні претензії Польщі на українські землі. Уже 1 листопада 1918 р. у Львові почалися збройні сутички між українськими і польськими військами. З Польщі на допомогу місцевим полякам постійно надсилалося підкріплення. Передумови розгортання гайдамацького руху. Правобережні українські землі на початку XVIII ст. були у складі Речі Посполитої. Криваві війни, що без упину точилися тут протягом другої половини XVII ст., спустошили край.  Національно-релігійні утиски супроводжувалися посиленням соціального визиску. На західноукраїнських землях, у Волинському, північно-західних частинах Подільського та Київського воєводств панщина сягала, залежно від розмірів земельної ділянки, від 2 до 6 днів на тиждень із волоки.

Зростало магнатське землеволодіння.  Формування національно-визвольної мети гайдамацького руху відбувалося поступово. Для перших проявів гайдамаччини більш характерними були соціальні вимоги. Основні дати: 1 листопада 1918 р. — «Листопадовий зрив», повстання українців у Львові; 13 листопада 1918 р. — проголошення ЗУНР; 22 січня 1919 р. — Акт Злуки УНР і ЗУНР; червень—липень 1919 р.

— Чортківська офензива; 17 липня 1919 р. — перехід УГА за річку Збруч, завершення окупації ЗУНР польськими військами.  Західноукраїнські землі до завершення Першої світової війни входили до складу Австро-Угорської імперії.  Про це було зроблено заяву Цей день уважається днем проголошення на західноукраїнських землях держави, що пізніше дістала назву Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР).  У студентські роки брав активну участь у національно-визвольній боротьбі. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848—1849 рр. в Австрійській імперії. Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 9 клас>> Історія України: в Австрійській імперії.  Поразка збройних повстань у Відні, Львові та інших містах стала початком нового наступу реакції.

Новий австрійський імператор — 18-річний Франц-Йосиф — у березні 1849 р. видав нову конституцію.  3. Проаналізуйте процес скасування панщини в західноукраїнських землях. 4. Доведіть, що революція 1848-1849 pp. надзвичайно прискорила розвиток українського національного руху. Національно визвольна боротьба на західноукраїнських землях у 40-50 роках. Для забезпечення радянізації Західної України активно залучалися працівники партійно-комсомольського, державного апаратів, службовці правоохоронних органів, держбезпеки, культури й освіти з районів Радянського Союзу, переважно зі Східної України.  Керівником збройної боротьби ОУН – УПА на українських землях був у цей час видатний діяч українського національного руху Роман Шухевич (псевдонім – Тарас Чупринка), головний Командир УПА (1943-1950рр.). Голова Генерального Секретаріату Української головної визвольної ради (1944 – 1950рр.).

У 1950р.

оточений спеціальними підрозділами МВС – МДБ, Р.

Шухевич загинув біля Львова. Незважаючи на поразку національно-визвольної боротьби на правобережних та західноукраїнських землях, підвалини Речі Посполитої були розхитані. Польщу роздирали внутрішні соціальні й національні суперечності, вона йшла до занепаду. Свідченням цього стали три поділи Речі Посполитої в останній третині XVIII ст. (1772, 1793, 1795), у результаті яких вона втратила державну незалежність, а всі українські землі були розділені між Росією та Австрією. Отже, Україна, остаточно втративши свою державність, завершувала століття як колоніальне надбання двох імперій.

Тема работы: Національно-культурне відродження на західноукраїнських землях в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.

по предмету История.

Размер: 99.32 КБ. Содержит 143523 знака, 0 таблиц и 0 изображенийКурсова робота на тему.Національно культурне відродження на західноукраїнських землях в кінці ХVІІІ на початку ХХ ст.ВСТУПАктуальність дослідження Початок національно-визвольної боротьби українського народу 1648 р. проти польського панування був обумовлений об’єктивними передумовами й причинами. Передумови боротьби: формування української нації, яка в межах Речі Посполитої фактично не мала шан-сів на повноцінний розвиток; перетворення українського козацтва на провідну політичну силу, яка внаслідок загострення протиріч між інтересами України й великодержавними амбіціями Польщі відігравала роль суспільного детонатора; поширення в Україні ідеї боротьби за національну незалежність та особисту свободу людини, що набули в цей час поширення в Є Національно-визвольна війна. Битви 1648 р.  Перемоги на Жовтих Водах і під Корсунем стали сигналом для повстань по всій Україні і визвольного походу української армії на захід. Богдан Хмельницький збирав війська у Білій Церкві, формував нові, українські органи влади, а керувати визволенням Правобережної України від сил Речі Посполитої довірив полковнику Максимові Кривоносу.  Воєнні поразки спонукали Польщу до наступного етапу боротьби. Щоб зібрати чисельну і якісну армію, польський уряд оголосив посполите рушення, тобто шляхетське ополчення, найняв загони іноземців у Німеччині, Голландії, Франції та інших європейських країнах. — обрати курс на національно-територіальну автономію у складі федеративної демократичної республіки Росії; — УЦР визнано представницьким законодавчим органом України, розширено її склад  — земля – власність народу і має перейти до нього без викупу (до Установчих зборів землею порядкували земельні комітети, обрані народом); — введення 8-годинного робочого дня  — дипломатична боротьба за повернення українських територій, які залишилися за межами Української держави; — 14 листопада 1918 р. проголошення грамоти П.Скоропадського, у якій ішлося про відмову від самостійної Української держави на користь Усеросійської федерації народів. Маючи багаті традиції визвольних змагань, західні українці посилили боротьбу за національно-державне відродження краю. Досягненню їх віковічної мети сприяло і міжнародне становище. Восени 1918 р. Австро-Угорщина опинилася в умовах політичного розпаду. На Галичину зазіхала новостворена Польська держава. Щоб запобігти цьому українські військовики протягом вересня заснували у Львові таємний старшинський гурток – Центральний військовий комітет (ЦВК), який вирішив «боротися під знаменом соборної України».

в Австрійській імперії.  ХІД УРОКУ.

І. Організаційний момент.  Протягом березня повстання поширюється на території Угорщини, Чехії, Західної України.

13 квітня 1848 р. — створення поляками у Львові Центральної Народної Ради. Поляки вимагали перетворення Галичини на польську автономну провінцію. 13. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848–1849 рр. У березні 1848 р. спалахнула буржуазно-демократична революція в Австрійській імперії (відбулося народне повстання у Відні й Будапешті, було скинуто уряд Меттерніха, імператор Фердинанд І пообіцяв запровадити конституцію та демократичні свободи).

Революція стала поштовхом для національно-визвольного руху в західноукраїнських землях. Березень 1848 р. — величезна демонстрація у Львові, яка склала петицію до імператора з вимогами здійснення буржуазних реформ і перетворення Галичини н У 90-х роках національно-визвольний рух на західноукраїнських землях вступив у політичну стадію розвитку. Саме там, значно раніше ніж в проросійській Україні, на ґрунті діючих суспільно-політичних течій почалася політизація українського національного руху, створення перших політичних партій, формування їхніх програм, ідеї самостійної України.  Легіон УСС став тією бойовою основою, завдяки якій у листопаді 1918 р.

на західних землях розпочалася боротьба за визволення з багатовікового чужоземного гноблення західної гілки нашого народу, відбувся Листопадовий зрив, тривали подальші змагання за українську державність у 1917-1921 рр. Після поразки визвольних змагань західноукраїнські землі опинились у складі Польщі, Румунії та Чехо-Словаччини. До польської окупації потрапили землі Східної Галичини та Західної Волині, на яких, за переписом 1931 р., проживало 5,6 млн українців. У складі Румунії українці (790 тис. осіб) проживали у Північній Буковині, Хотинському, Акерманському та Ізмаїльському повітах Бессарабії.  національних меншин. Польська конституція 1921 р. гарантувала права українців на рідну мову на побутовому рівні й у навчанні в початкових школах. Крім цього, закон від 26 березня 1922 р.

надав самоврядування Східній Галичині (Львівське, Станіславське, Тернопільське воєводства). — величезна демонстрація у Львові, яка склала петицію до імператора з вимогами здійснення буржуазних реформ і перетворення Галичини н Зростало магнатське землеволодіння.  Повстання очолив начальник надвірних козаків князя Любомирського сотник Верлан. Повстанський рух охопив Брацлавщину, Поділля, частину Волині, Галицьку землю Руського воєводства. Вважали, що українці Галичини повинні до них приєднатися й відмежуватися від решти українців, бо вони є гілкою польського народу.

Повстання почалося в ніч на 1 листопада 1918 р. Подібні виступи були підготовлені у Станіславі, Коломиї, Золочеві та інших містах Східної Галичини.  Українська Національна Рада 1 листопада 1918 р. звернулася до населення Львова з відозвою про перемогу збройного виступу і утворення на землях колишньої Австро-Угорської монархії Української Держави. У той день була видана відозва до українського народу Галичини.  Вона стала називатись Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР), встановлено державну символіку — герб — золотий лев на синьому полі, прапор — блакитно-жовтий.  Отже, в результаті національно-визвольної боротьби українського народу Східної Галичини він здобув першу перемогу — створення ЗУНР.

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

гдз укр мова 10-11 класс олійник

українськамова та література 10 клас відповіді заболотний

готові практичні роботи з екології 11 клас мирна