методика вивчень частин мови інтелектуальна гра

методика вивчень частин мови інтелектуальна гра

Методика вивчення частин. мови на уроках української мови. 70.  – засвоєння теоретичних основ методики; – засвоєння мінімуму мовних і мовленнєвих понять, рівнів мовної системи і закономірностей функціонування мови; – вивчення й опис найбільш раціональних, оптимальних та ефективних методів і засобів навчання залежно від змісту матеріалу, індивідуальних особливостей молодших школярів, рівня їхньої мовної і мовленнєвої компетентностей; – забезпечення належного рівня культури мовлення учнів початкової школи, розвитку комунікативної компетентності. Вивчення частин мови в початкових класах має на меті: — ознайомлення учнів з такими самостійними частинами мови, як іменник, прикметник, дієслово, числівник, особові займенники, прислівник і з службового частиною мови прийменником (без уживання термінів «самостійні» і «службові» частини мови); — усвідомлення того, що кожне слово є назвою предмета, ознаки чи дії і відповідає на питання хто? що? який? яка? яке? що робить? скільки? котрий? і под.; — засвоєння форм словозміни передбачених програмою частин мови; — засвоєння орфографічних правил, таких, як правопис відмінкових закінчень іменників і вивчення загальних відомостей про мову, удосконалення мовних умінь і навичок та культури мовлення учнів старших класів в умовах профільного навчання); методика позакласної роботи, факультативні заняття з української мови; методична робота вчителя словесника. 8. Організація навчального процесу з методики навчання.  Вивчення основних питань методики української мови в лекційному курсі вимагає також ґрунтовного аналізу типових труднощів, з якими може зіткнутися молодий учитель, широкого використання матеріалів з досвіду кращих учителів словесників, застосування різних видів наочних і технічних засобів.  2. Ділові ігри на уроках мови (підготувати конспект уроку з використанням. ділової гри). Вивчення частин мови в початкових класах має на меті  Методика засвоєння частин мови ґрунтується на певних загально-дидактичних принципах. Дидактичні принципи — найважливіша категорія теорії навчання.  Застосування цього принципу у вивченні частин мови пов’язано зі створенням у навчально-виховному закладі відповідного розвивально-мовленнєвого середовища, з широким використанням фольклору, народних звичаїв, традицій, тісною співпрацею із сім’єю для збагачення дітей знаннями і позитивними емоціями про рідну мову, родовід, націю, з вихованням інтересу до рідного краю, поваги до старших поколінь. Методика проведення гри й використання мовних і рольових ігор на уроках іноземної мови.  Під час вивчення іноземної мови на уроці велике значення має гра. Це один з ефективних засобів навчання, що охоплює всі види мовленнєвої діяльності (слухання, говоріння, читання, письмо), вона допомагає в оволодінні іноземною мовою, а крім того, учні відчувають емоційне задоволення як у процесі гри, так і під час досягнення результатів.  § Гра — це одна із складових частин комунікативних прийомів. Вона розвиває здатність учня вільно володіти мовою, сприяє взаєморозумінню, підвищує мотивацію. У програмах початкових класів вивчення граматики посідає чільне місце, бо саме в цих класах учні знайомляться з будовою рідної мови, оволодівають навичками практичного її вживання. У початкових класах вивчається матеріал, який є базовим для свідомого оволодіння мовою в середніх класах.

Так, за час навчання в 1—4 класах учні повинні одержати відомості про будову слова і роль морфеми, ознайомитися з частинами мови (іменником, прикметником, дієсловом, займенником, прислівником, прикметником) та їх граматичними Методика вивчення частин мови. Формування в молодших школярів уявлень про частини мови на основі встановлення їх семантики, граматичних ознак і синтаксичної ролі. Методика вивчення частин мови на основі зв’язного тексту. Система роботи над іменником у початкових класах. Система роботи над прикметником. інтелектуальними і творчими можливостями, професійними навичками у початковій освіті ФК- готовність до міжособистісної комунікації шляхом участі у бесідах та 18 дискусіях з актуальних проблем навчання та виховання молодших школярів. ФК- готовність до здійснення виховних функцій в початковій школі на 19 репродуктивному та творчому рівнях; розуміння сутності структурних.  Кредит ІІ. Методика вивчення основних мовних розділів Тема 1.

Методика вивчення фонетики, орфоепії та графіки Методика ознайомлення з голосними та приголосними звуками. Правила літературної вимови мовних звуків. Методика формування умінь літературної вимови.  Методика вивчення службових частин мови в початковій школі. Система вивчення речень у початкових класах. Методика вивчення речень за метою висловлювання та інтонаційним оформленням. Головні та другорядні члени речення. Основа речення.  Пречудова гра … Летіла птиця по синьому небу, Крила розпустила – сонце закрила.  Конструювання у процесі вивчення частин мови доберіть іменники жіночого роду І відміни; доберіть прикметники в родовому відмінку; доберіть дієслова другої дієвідміни; прочитайте схеми, визначте, яка це частина мови, доберіть два три приклади:? одн ж. р І відм називн? одн чол. р закінч. ий. Вивчення граматики визначається тими ж закономірностями і проводиться тими ж методами, що характерні для мови як предмета в цілому (зв’язний виклад учителя, бесіда, робота з підручником, спостереження й аналіз мовних явищ, програмоване навчання і метод вправ).

Проте граматичний матеріал має свої особливості, чим і зумовлюються специфічні прийоми вивчення граматики, засвоєння граматичних понять, формування способів діяльності учня тощо. Основними прийомами навчання граматики є: Граматичний розбір — прийом, що допомагає засвоїти і систематизувати основні ознаки морфологічних і синтаксичних понят Вивчення частин мови в початкових класах має на меті ознайомлення учнів з такими самостійними частинами мови, як іменник, прикметник, дієслово, числівник, особові займенники, прислівник і прийменник (без уживання термінів «самостійні» і «службові» частини мови) [15]. Також формується усвідомлення того, що кожне слово є назвою предмета, ознаки чи дії і відповідає на певне питання [43].  проведення цікавих завдань-ігор на виявлення індивідуальності кожного учня з області знань про частини мови.  1. Методика реалізації принципу наступності у процесі опрацювання частин мови в початковій школі. У молодшому шкільному віці формується початкова система граматичних понять. Дидактичні ігри природознавчого змісту. Види дидактичних ігор за ігровими засобами та дидактичним навантаженням. Досліди та експерименти, їх види.

Структура дослідів та експериментів.  Методика вивчення частин мови. Лінгвістичні засади методики вивчення частин мови, послідовність опрацювання частин мови. Система опрацювання основних частин мови (іменника, прикметника, дієслова): зміст і послідовність роботи по класах, формування загального поняття про виучувану частину мови, методика вивчення граматичних категорій. Вимова і написання відмінкових закінчень іменників, прикметників, особових закінчень дієслів. Словотвір цих частин мови. Методика вивчення. займенника, числівника, прислівника. і под.; — засвоєння форм словозміни передбачених програмою частин мови; — засвоєння орфографічних правил, таких, як правопис відмінкових закінчень іменників і Методика навчання української мови в початковій школі : В23 навчально методичний посібник для студентів вищих навчальних. закладів За наук. ред. М Вашуленка.

—. : Літера ЛТД, 2011. — 364.

ISBN 978 966 178 015 5.  Методика викладання української мови в початкових класах визначає тео-. ретичні аспекти навчання мови учнів. класів і рекомендує ефективні методи.  Ва ливого значення в інтенсифікації вивчення рідної мови методисти та вчителі практики надають тематичним опорним плакатам, узагальнювальним таблицям, опорним схемам. Такі засоби навчання містять основні мовні відомос-ті та факти, об’єднують у систему розрізнені поняття і яви а, подають їх учням у сконцентрованому вигляді, активізуючи зорову пам’ять. Розрізняємо частини мови. Завдання з української мови для 4 класу на найбільшому порталі інтерактивної дошкільної та шкільної електронної освіти Learning.ua ☎ +38 (044) 303-99-18.  Попереднє завдання вже акцентувало увагу на питаннях, які входять до складу визначення частин мови. Однак, саме ця вправа повʼязана безпосередньо з розподіленням всього словникового запасу української мови на іменники, прикметники, дієслова, прислівники та інші частини мови.

При цьому виконання цього завдання має досить сильний акцент на ігровій механіці. На екрані перед дитиною міститься по два нових речення на кожному етапі вправи. Методика розвитку мовлення і. Навчання дітей Дошкільного Віку Української мови. Передмова.  необхідних для утворення звука мови. Мовний акт, що забезпечує артикуляцію звуків, здійснюється складною системою органів, в якій розрізняють периферичну і центральну частини мовленнєвого апарату. До органів артикуляції належать органи дихання, гортань і три надгортанні порожнини. Мовні органи і центральна нервова система при звукоутворенні діють взаємозалежно.  Методами виховання звукової культури мовлення є дидактичні ігри, вправи, рухливі ігри, розповіді зі звуконаслідуванням, оповідання, вірші, чистомовки, скоромовки, лічилки, розглядання картинок, настільно-друковані ігри. Методика вивчення основних питань шкільного курсу рідної мови. Тема 7. Організація навчання фонетики й орфоепії.  Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах/ За М.І.Пентилюк. –.: Ленвіт, 2000. Миронюк Н.П. Орфографія в 4-8 класах.  Тема: Іменник як самостійна частина мови Мета: закріпити відомості про загальне значення, морфологічні ознаки. синтаксичну роль іменників; розвивати в учнів усне і писемне мовлення, емоційно-естетичну чутливість до слова; виховувати любов до рідного слова.  ІІІ рівень. Розробіть до різних тем по кілька проблемних завдань і мовних. ігор. Напишіть методичні рекомендації, як можна використовувати їх. на позакласних заняттях з мови. Методика вивчення фразеології української мови, шляхи засвоєння фразеологізмів. Система тренувальних вправ з лексики і фразеології. Лексичний аналіз тексту.  Методика поглиблення знань про значущі частини мови (морфеми). Наступність і перспективність у вивченні матеріалу, шляхи подолання труднощів у виділенні основи (похідної й непохідної), кореня, префікса, суфікса.

Прийоми вивчення. Використанню ігор на уроках іноземної мови приділяється багато уваги, але бракує практичних розробок граматичних ігор саме у початковій школі. Мета статті полягає у з’ясуванні ефективності використання ігрових прийомів при формуванні граматичних навичок у школярів початкових класів при навчанні англійської мови. Виклад основного матеріалу. Процес засвоєння граматичного матеріалу, зокрема на початковому етапі вивчення англійської мови, в кожному випадку особливий, неповторний і не піддається жодному шаблону. Особливістю роботи з новим граматичним матеріалом є його комунікативна спрямованість аб Методика навчання української мовиФормування національно свідомої, духовно багатої особистості, яка володіє вміннями і навичками вільно, комунікативно виправдано користуватися мовними засобами української мови (стилями, типами, жанрами) в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо) Мовна особистість -це носій мови, який володіє системою лінгвістичних знань, репродукує мовленнєву діяльність, має навички роботи зі словом, дбає про мову і сприяє її розвитку Принципи навчанняШляхи взаємодії вчителя. Вивчення англійської мови в даному віці корисно всім дітям, незалежно від їх стартових здібностей, оскільки воно: стимулює мовленнєвий і загальний розвиток дітей і підвищує загальноосвітню цінність початкового навчання, як фундаменту загальної освіти  4) визначити методику формування мовних знань та навичок на уроках англійської мови в початковій школі. У процесі вирішення завдань використовувались такі методи  Після аналітичної частини роботи над звуком/звуками він/вони знову включається в ціле: склади, слова, словосполучення, фрази, які імітуються учнями. Отже, за поясненням має безпосередньо слідувати імітація. Організація навчання фонетики й орфоепії.  ІІІ рівень. Вивчення мовних явищ на основі зв’язного тексту. Реалізація культурологічної лінії програми.  ^ Методика вивчення граматики і лексики. У початкових класах вивчається матеріал, який є базовим для свідомого оволодіння мовою в середніх класах.  До яких частин мови ви віднесете слова кожної групи і чому? ^ Учні. До іменників, дієслів і прикметників, тому що відповідають на питання Вчитель. Назвіть виписані вами іменники і поясніть, чому ви їх віднесли до цієї частини мови. Орфографічні правила Орфографічні правила визначають вибір написань у таких випадках письма: а) позначення звуків буквами в словах (правила правопису слів з ненаголошеними [е], [и], а також із дзвінкими і глухими приголосними); б) написання слів разом і окремо; в) уживання великих букв на початку речення і у власних назвах; г) у разі перенесення слів із рядка в рядок; д) у разі скорочення слів та їх сполук (ВНЗ, фізхвилинка тощо). ОРФОГРАМАосновна одиниця орфографії написання, яке вимагає перевірки, застосування певного правила правопису або звернення до словника. Методичний посібник розрахований на розвиток інтересу школярів до вивчення іноземної мови формування творчих здібностей учнів кращому закріпленню лексичного та граматичного матеріалу. Гра сприяє засвоєнню знань не за примусом а проходить зацікавлено створює атмосферу здорового змагання сприяє мобілізації та розвитку творчих здібностей дає можливість оцінити себе серед інших учнів а також працювати командою. Проводячи такий урок обов’язком вчителя є створити атмосферу дружби довіри на уроці не тільки ставити свої умови гри але й Проводячи такий урок обов’язком вчителя є створити атмосферу дружби довіри на уроці не тільки ставити свої умови гри але й Методика викладання української мови: Навч. пос. -.: Вища школа, 1992. — 380. 31. Ільїна З.І. Вивчення розділу “Частини мови” у 2 класі Вивчення української мови у 2-3 класі. -., 1984. -. 72-83.  Інтелектуальна гра „Відповідай швидко і правильно».

„Питайлики». — Яка частина мови називається дієсловом? Особливості засвоєння української мови як другої. Зміст і завдання вивчення українських іменників у російськомовній школі. Комплекс вправ на вивчення іменника та методики їхнього використання. Перевірка ефективності використаного комплексу вправ.  Особливе місце посідає вивчення української мови в початковій школі, в тому числі і з російською мовою викладання. Нині українська мова вивчається як обов`язковий навчальний предмет, який має забезпечити формування в учнів мовленнєвих умінь, необхідних для життя і діяльності людини в усіх офіційно-ділових і культурних сферах України, у навчальній і побутовій діяльності.

Мова – основа ділового етикету,без якого туризм як вид професійної діловій активності взагалі неможливий, але і вивчення особливостей ділового етикету різних країн не входить до програми даного курсу. В характеристиці мови як умови розвитку туризму необхідно звернути увагу на наступні загальні питання: «скільки мов використовується в країні?», «які це мови, який їх статус?» Якщо в країні використовується декілька мов, то після загальної довідки про країну слід подати характеристику тільки основної (державної чи офіційної) або основних мов, проте не більше двох. Але основним є встановлення часу У методиці вивчення граматики, починаючи з середини XIX ст., визначилися такі основні напрями: логіко-граматичний, психологічний, елементарно-практичний, формально-граматичний, семантико-граматичний і структурно-семантичнОсновоположником логіко-граматичного напряму був Ф. І.

Буслаєв. Свою працю «О преподавании отечественного языка» (1844) він протиставив схематизму й догматизму у вивченні мови, зосередивши всю увагу на розвитку духовних здібностей учня, його мислення, його особи. Процес вивчення граматики Ф.Буслаєв поділяв на два ступені — нижчий і вищУсвідомлення граматичних явищ мови відбувається у дошкільників із ПМР на основі цілеспрямованого навчання, в процесі якого у них починає розвиватися чуття мови, здібність до узагальнення. Формування граматичної будови усного мовлення у цієї категорії дітей передбачає такі завдання  3. Формування синтаксичної будови мови: навчання правильного узгодження слів у реченні, побудові різних типів речень і поєднанню їх у зв’язному тексті. Граматика тісно пов’язана з іншими сторонами мовної системи: її звуковою будовою, лексикою (у сфері використання слів і у сфері словосполучень), а також з фразеологією. Які є способи вивчення англійської мови? Що таке «методика вивчення англійської мови», і як її застосовувати? За якою методикою вчити англійську самостійно? Методи вивчення англійської мови.

Який з них краще? Англійська мова давно став міжнародною. Її прагнуть вивчити всі, хто зацікавлений в переїзді, в роботі в іншій країні, в навчанні в Європі або Америці, а також в подорожах. Не знати англійської сьогодні соромно. Але почати вивчати її ніколи не пізно. Існують спеціальні методи вивчення англійської мови, які й дозволяють досягти мети (вивчити іноземну для роботи переїзду або подорожей). Методика викладання сучасної української літературної мови у вищій школі як наука, її зв’язок з іншими науками. Зміст і побудова курсу методики викладання сучасної української літературної мови у вищій школі. Загальнодидактичні принципи навчання української мови у вищій школі. Методика викладання сучасної української літературної мови у вищій школі як наука, її зв’язок з іншими науками.  Ґрунтовні праці з методики вивчення мови з’явились у другій половині XIX століття у вигляді посібників, підручників, статей. У цей час педагогічна думка збагатилась ефективними дидактичними методами і прийомами. Розквіт методичної думки припадає на першу половину XX століття.

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

гдз укр мова 10-11 класс олійник

українськамова та література 10 клас відповіді заболотний

готові практичні роботи з екології 11 клас мирна